top of page

VANN - MELLOM MYTHOS OG MOLEKYL


Fordi 71% av jordens overflate er dekket med vann, ser den blå ut om man ser den fra verdensrommet.

Samlet sett utgjør vannforekomsten på jorda ca. 1.386 milliarder kubikkmeter. Over 97% av dette er saltvann/sjøvann, mens breer og polarisen utgjør 2%. Mindre enn 1% har naturen til disposisjon som ferskvann. Vann er den substans som det forekommer mest av på jorda. Hvert øyeblikk gjennom hele livet er det med oss. Men kjenner vi hemmeligheten til dette fascinerende elementet?

Fra landbruk til industri og vannkraft: vi bruker vann på utallige måter, og dette til tross for at vann agerer utenfor alle fysikalske regler i naturen. I en tid med store inngrep i naturen blir også kunnskapen om vannet avgjørende. Vann har en fundamental betydning for alt liv og inntar en viktig rolle i mange kjemiske og biologiske prosesser. Vår ignoranse overfor vannets funksjoner og kapasitet har ført oss dit hen at vi har neglisjert dets kvalitet og glemt bort potensialet."Gjennom historien har vann med dets

utspring – kilden – alltid vært gjenstand

for tilbedelse og respekt. Oppfinnelsen av

vannkranen og mineralvannflasken lot oss

glemme at vann er en gave fra naturen."

Vandana Shiva, vinneren av den

alternative Nobelpris 1993Vann og kjemi


Innenfor medisin og biologi har man den oppfatning at livsprosessene i naturen foregår på kjemisk vis.

Den farmasøytiske industrien bygger på det samme; det sies: medisin er lik kjemi. Denne ligningen har mer eller mindre vært suksessfull gjennom hundrer av år. Men Biofotonforskningen, med Prof. Dr. Fritz-Albert Popp i spissen, forteller oss at vi bør revurdere våre oppfatninger og syn på prosessene i det levende.

At kommunikasjon f.eks. i den menneskelige kroppen ikke bare pågår på kjemisk vis, kan vi se av følgende:

hvert sekund dør omtrent 10 millioner celler, som med det samme må lages på nytt igjen. For at informasjon fra de gamle cellene kan overføres til de nye, må overføringen skje med lysets hastighet, et krav som overgår hvilket som helst brennstoff. Informasjon blir altså overført på en annen måte, og med den enorme hastigheten kan dette bare være på elektromagnetisk vis. Ved denne viktige prosessen spiller vann en stor rolle. Jo klarere og levende vannet er, desto bedre kan organismen overføre informasjon uten å «feilinformere». Når det så anbefales å rense vann ved å fjerne mange slags stoffer, følger man bare kjemien og ikke livet. Stoffer virker annerledes i et ikke levende vann enn de gjør i et levende vann. Med en gang stoffene kan bevege seg fritt i vann, er de uproblematiske for kroppen. Fordi aktivert og levende vann ikke følger kjemiens lære, er kjemien ikke i stand til å forklare de aller fleste egenskaper av vann.

Ved levende vann dreier alt seg om energi, fysikk, struktur, dynamikk og rytme – og ikke om stoffer.
Vannets hukommelse – informasjon som er lagret i vann


Linus Pauling (1901–1994) var foregangsmann innenfor den såkalte vann-klase-forskningen og forskningen for utvikling av virvelteknologien. Klasene i vannet danner krystall-lignende strukturer. Dagens vannforskere er imidlertid overbevist om at vann-klasene fungerer som en harddisk, hvor informasjon i form av frekvenser blir lagret. Stoffer og svingninger/ frekvenser legger igjen et slags «fotavtrykk» som varig

lagres i vann. Derfor bør vann i aller høyeste grad renses på «informativ» basis.


"Vannet som vi kjenner i dag, står under

en høy belastning av forskjellige skadeog

giftstoffer som f.eks. bly, kadmium,

nitrater m.m. Gjennom vannforbedring/

filtrering blir vannet kjemisk renset for gifter

og bakterier, dog viser vannet til

spesielle elektromagnetiske frekvenser

som kan klassifiseres som skadestoffenes

fotavtrykk. Selv etter en kjemisk rens

inneholder vannet spesifikke signaler som

kan være skadelig for vår helse."

Biofysiker Dr. Wolfgang Ludwig,

forfatter av boka Wasser und

Homöopathie.


Blir vann utsatt for elektromagnetiske svingninger, blir disse ikke bare lagret, men vann gjør disse svingningene til sine egne. Slik en gitar-streng begynner å ta over svingningen fra nabo-strengen.

I motsetning til strengen som etter en liten stund vil stoppe å svinge, lagrer vann nesten ubegrenset slike svingninger. Med de rette måleapparatene kan slike svingninger påvises sågar etter flere måneder.Naturen som forbilde


Naturen lager de rette vann-klase størrelsene. Dette skjer gjennom sentripetale, implosive sug-krefter, som er bevegelser i spiralform som søker innover mot et bevegelsessentrum. Slike bevegelser kjenner vi for eksempel fra en virvelvind, fjellbekk og elver, eller når vannet renner gjennom avløpet i vasken.

Sentripetalt virvlet vann viser til en høy grad av naturlig ordning, som igjen resulterer i at vannet blir til et bedre løsemiddel. Dette er en viktig egenskap for at stoffskifteprosessene i både mennesker, dyr og planter kan fungere optimalt.

Virvlet vann


Viktor Schauberger (1885–1958) kan sies å være pioner iå ha studert vann i dets naturlige tilstand. I timevis har hanobservert hendelser og fenomener i de uberørte Bøhmiske skogene. Hvordan er det mulig at vannet kunne komme seg opp på fjelltoppene, for så å virvle og sprute kvikt og levende ned fra fjellene igjen? Hvordan er det mulig at ørreten så å si vektløs svever mot strømmen i en kraftfull elv? Takket være sin enestående intuisjon og forbindelse med naturen oppdaget Viktor Schauberger den energien som utruster vann med oppdrifts- og levitasjonskrefter. Han sådenne energien overalt i naturen, i jorda, i plantene, i dyrene og i den menneskelige organismen. Dette er livets energi som han kjente igjen i alle bevegelser i naturen: i elvens strømninger, i luften og i alle organismers former.


Hva nøyaktig går livets energi ut på? Dagens fysikk og kjemi bygger dessverre på en teknologisk verden med mekanisk-materielle aspekter som ikke er forenlig med det levende. Sagt på en annen måte har vi med «eksplosjonsfysikk» å gjøre, som resulterer i eksplosjon, ødeleggelse og et voksende kaos. Ser vi ut i naturen, finner vi ingen vekstprosesser som skrangler eller lager lyder. Vekstprosesser er lydløse. Riktig nok vil man kunne høre et vulkanutbrudd i naturen, men dette er en eksplosjon og dermed altså ikke forenlig med liv. Alle våre tekniske oppfinnelser vi tar i bruk hver eneste dag, tar utgangspunkt i nettopp det eksplosive, det ødeleggende, det som lager støy og dermed etterlater uorden.

Livsenergien derimot beror på det stikk motsatte, nemlig på implosjon (=levitasjon =sug) som er ordnet og høystrukturert. Lyd- og motstandsløs utvinner naturen sin livsenergi som motsetter seg tyngdekraften. Et eksempel på dette er stigning av saftene i planter og trær som leviterer/svever oppover. Stigningen skjer ikke – somalminnelig antatt – via trykk, men gjennom den nevnte livskraften som altså motsetter seg gravitasjon.

Schauberger utviklet forskjellige apparater som bygger på naturens nevnte virvel- og implosjonsstrømninger. Når vannet strømmer gjennom slike virvelkamre, blir det

igjen vitalt og høystrukturert, slik det er å finne i en naturlig bekk.


Vortex Power Spring©


De mest effektive virvelkamrene i nyere tid ble utviklet av Alexander Class, en elev av Wilfried Hacheney. Funksjonen og virkningen av kamrene skjer uten ekstra energitilførsel; bare gjennom trykk i vannledningen.

Spring®-dysen fra Vortex Power er laget av stål og måler 30 mm i diameter og 40 mm i lengden. Vortex Power har gjort det til sin oppgave å lage et produkt som gir mulighet til at alle kan tappe kildevann fra nærmeste vannkran. Et vann som i utgangspunktet naturen hadde tenkt å forsyne oss med.


Spring®-dysen gjennomgår strenge kvalitetskontroller, er 100% Swiss-Made og kan monteres på hvilken som helst vannkran. Kraftige virvler i virvelkammeret revitaliserer og omstrukturerer vannet slik det er å finne i en fjellbekk. Gjennom små hull ytterst på dysen strømmer oksygen inn i vannet på en naturlig måte, via sugekraften.

I 2015 ble Vortex Power Spring® og dens oksygenrike vann vitenskapelig dokumentert i et forskningsarbeid i USA, og deretter publisert i journalen «Advances in Physics, Theories and Applications».

Vortex Power kan skrues på hvilken som helst vannkran og gir deg ferskt og oksygenrikt vann slik naturen alltid har laget det.Forstå naturen for å kopiere den


For over 100 år siden formanet Viktor Schauberger menneskeheten om at naturen først må forståes, for så å kunne kopiere den. Vårt fremskritt har dessverre brakt oss mer og mer vekk fra naturen og dens prinsipper som vi er en del av. Derfor bør fremskrittet i aller høyeste grad være å vise ydmykhet overfor disse prinsippene, og vi bør begynne å lytte igjen til budskapet som pionerene innenfor den ekte vann- og

naturvitenskapen kommer med.

Med over 130 forskjellige anomalier, altså egenskaper som ikke kan forklares ut ifra fysikalske og kjemiske lover, er vann et element mellom Mythos og Molekyl. Kanskje er det også på sin plass med et lite snev av ærefrykt når vi skal forstå dette vidunderlige og livgivende element.© bilder: Irena Kristin Zimmermann


10.07.2024

Comments


Arkiv
Søk etter tags
Ingen tagger enda.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page